Ngariksa Majalah Sunda

mangle vs elle

Oleh : Arif Abdurahman

Lamun sakirana kuring diamanahkeun pikeun jadi pamingpin rédaksi majalah Sunda, nu mimiti bakal kuring titénan ngeunaan tampilan visualna. Enya, da dina kaayaan bangsa nu horéam ngaos bacaan mah, nu diheulakeun téh visual, kadituna kakara kontén. Pamadegan ieu lahir kalayan pangalaman kuring ngasuh majalah kampus kira-kira 3 taunan.

Ngeunaan majalah Sunda, dina éséy ‘Budaya Sunda Posmo’ nu diserat Yasraf Amir Piliang ti majalah Cupumanik edisi Maret 2008, ditegeskeun ngeunaan pentingna barudak ngora pikeun jadi lalakon ngamekarkeun kabudayaan Sunda. Tatar Sunda, babakuna Bandung, kawéntar minangka wewengkon nu beunghar ku modal budaya (cultural capital). Modal budayana teh antarana barudak ngora nu jiwana rancagé tur mampuh naratas eksprési budaya katut rupaning karya nu inovatif. Ngahasilkeun ajen-inajen anyar tur motekar, bari teu ninggalkeun identitas kasundaan.

Kuring yakin yén gimmick téh hiji hal nu kudu aya, lamun ditilik tina élmu Psikologi terapan, hususna marketing. Kudu aya nu diaya-aya, perlu pisan ayana témpélan. Kapan ari lamun bogoh kabatur, pas katarik ati kagendang asmara téh dimimitian tina panon turun kana manah. Awalna mah bogoh kana tampilan luarna, da mustahil langsung apal kana pasipatanna mah. Kitu dieu pikeun narik kapanasaran mah nya visual hiji majalah kudu diperhatikeun. Ngeunaan eusina oge tangtu kudu ngilu ditangtayunan.

Kuring ngan saukur ngabahas ngeunaan rédaksionalna hungkul, saenyana média nu dianggap maju téh sacara finansialna kudu séhat. Ieu nu disebut profesional téa. Disebutkeun ku Ajip Rosidi dina kolom Cupumanik Méi 2009 yén can aya pérs Sunda anu dilaksanakeun sacara profesional, kaasup anu umurna geus leuwih ti satengah abad. Hal ieu téh akibat tina henteu ayana SDM boh pikeun urusan managerial boh pikeun urusan rédaksional. Sabab utama nepi kakitu, ku lantaran kabéh pérs Sunda medal ku dorongan con amor, kadeudeuh, lain ku lantaran ngudag kauntungan finansial. Atuh modalna gé saayana, akibatna tanaga-tanaga anu dirékrutna gé réréana saayana.

Kaayaan pérs Sunda mémang matak pikawatireun, kukituna kudu aya usaha pikeun mémérés dirina sorangan. Kudu kusaha ceunah? Ari Mang Irfan TP mah kalah mindahkeun tanggung jawab kana nu ngarora geura, tulisna dina seratan Anak Muda dan Media Sunda. Duh salaku nonoman Sunda nu ‘kekinian’, kuring jadi asa dibebankeun, padahal beban hirup geus loba kieu. [ ]

  • Arif Abdurahman adalah salah seorang pegiat Komunitas Aleut. Diehard fan Kinal JKT48. Ia kerap memposisikan dirinya sebagai “pekerja teks komersial”
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close