poster

“Dina carita-carita pondokna, Tjaraka leuwih réa ngagambarkeun kaayaan sosial urang Sunda dina unggal jaman. Umumna ngeunaan jaman-jaman anu karandapan ku pribadina. Ku lantaran kitu, carita-carita nu ditulis ku Tjaraka bisa digolongkeun nurutkeun jaman anu dicaritakeunana.”

“Dalam cerita-cerita pendeknya, Tjaraka lebih banyak menggambarkan keadaan sosial orang Sunda dalam tiap zaman. Umumnya tentang zaman-zaman yang dialami oleh pribadinya. Oleh karena itu, cerita-cerita yang ditulis oleh Tjaraka bisa digolongkan berdasarkan zaman yang diceritakannya.”

KELAS LITERASI PEKAN KE-70 (SABTU, 26 NOVEMBER 2016)

TEMA : CERITA BERBAHASA SUNDA

Kawan-kawan yang tidak bisa berbahasa Sunda, silakan tetap hadir untuk menyimak dan ikut berdiskusi. Kelas Literasi akan tetap dibawakan dalam bahasa Indonesia. Berikut beberapa buku yang akan menjadi bahan diskusi:

1. Rajapati di Pananjung (Ahmad Bakri)

2. Teu Tulus Paéh Nundutan (Ki Umbara)

3. Pusaka Ratu Teluh (Moh. Ambri)

4. Halis Pasir (Us Tiarsa)

5. Saija (Multatuli / R.T.A. Sunarya)

6. Manéhna (Syarif Amin)

7. Baruang ka nu Ngarora (D.K. Ardiwinata)

8. Lalakon Saépulmuluk (Moh. Ambri)

9. Ngawadalkeun Nyawa (Moh. Ambri)

10. Awéwé Dulang Tinandé (Tjaraka)

11. Carios Peperangan Dipanegara (Samsudi)

12. Si Lamsijan Kaédanan (Ki Umbara)

13. Surat keur ka Sawarga (Paguyuban Sastrawati Sunda Patrem)

14. Buah Koldi (Moh. Ambri)

15. Istri Pelit (Moh. Ambri)

16. Masyitoh (Ajip Rosidi)

17. Paguneman jeung Fir’aon (Usép Romli)

18. Carita Budak Minggat (Samsoedi)

19. Anis Aljalis (Méméd Sastrahadiprawira)

20. Si Pucuk Kalumpang (Ajip Rosidi)

21. Sripanggung (Tjaraka)⁠⁠⁠⁠

Advertisements